Theo đó, Chiến thắng 30-4-1975 chẳng những có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với cách mạng Việt Nam mà còn ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới: Nếu như thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ của Việt Nam là tấm gương truyền niềm cảm hứng và quyết tâm để các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mỹ - Latinh vùng lên giành độc lập thành công trước ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ và mới với những “Năm châu Phi”, “Lục địa bùng cháy”… thì thắng lợi rực rỡ mùa Xuân năm 1975 đã làm thức tỉnh về chủ quyền dân tộc, cổ vũ các nước thuộc địa và phụ thuộc đấu tranh giành độc lập, giảm sự lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc, chiến thắng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc (hay còn gọi là chế độ A-pác-thai) như: Lào, Cam-pu-chia, Cộng hòa Nam Phi, Dim-ba-bu-ê, Na-mi-bi-a… Đến nay, tinh thần Chiến thắng 30-4-1975 đã đang và sẽ cổ vũ các nước chậm phát triển chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu và phụ thuộc vào các nước lớn trong tiến trình hòa giải, hòa hợp dân tộc, tôn giáo, giành độc lập hoàn toàn.

Ý nghĩa quốc tế và thời đại của Chiến thắng 30-4

Xe tăng quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975. Ảnh tư liệu.

Đối sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới: Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam thông qua Chiến thắng 30-4-1975 đã làm gia tăng sức mạnh của lực lượng xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới; đồng thời góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh ba dòng thác cách mạng và sự nghiệp đấu tranh giữ gìn hòa bình trên thế giới khi đấu tranh kiên cường và giành thắng lợi trước đế quốc Mỹ - tên đế quốc đầu sỏ xâm lược, sen đầm quốc tế, hiếu chiến và phản động với mưu đồ làm bá chủ thế giới, cố gắng bảo vệ và cứu nguy cho cả hệ thống đế quốc chủ nghĩa bị lung lay tận gốc trước sự lớn mạnh nhanh chóng và sức tấn công dồn dập của ba dòng thác cách mạng của thời đại. Chiến thắng 30-4-1975 là chiến thắng mở đầu cho cuộc đối đầu lịch sử “ai thắng ai” giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, trong đó Việt Nam đóng vai trò đội quân xung kích; trước mắt là đập tan âm mưu ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Đông Dương và Đông Nam Á, răn đe phong trào giải phóng dân tộc và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới của Mỹ lúc bấy giờ. Với ý nghĩa đó, thắng lợi của Việt Nam đã mở ra một thời kỳ mới, vô cùng thuận lợi cho phong trào cách mạng thế giới. Cùng với thắng lợi vĩ đại của nhân dân Lào và nhân dân Campuchia anh em, thắng lợi của chúng ta đã góp phần tích cực tăng cường lực lượng xã hội chủ nghĩa thế giới, tạo điều kiện thuận lợi mới để bảo vệ hòa bình, bảo vệ độc lập dân tộc ở Đông Dương và Đông Nam Á.

Đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế: Chiến thắng 30-4-1975 vinh danh tinh thần đoàn kết quốc tế của giai cấp công nhân, sức mạnh của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Thắng lợi của chúng ta là thắng lợi của tình đoàn kết keo sơn của nhân dân ba nước Đông Dương đã được thử thách trong ngọn lửa chiến đấu chống kẻ thù chung; cũng là thắng lợi của các lực lượng xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc, dân chủ và hòa bình toàn thế giới đã ủng hộ nhân dân ta đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược trên tinh thần quốc tế vô sản cao cả, dành cho nhân dân ta sự ủng hộ và sự giúp đổ hết sức to lớn và quý báu. Không những thế, đó là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, “là thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, lý tưởng cao đẹp nhất của loài người, khát vọng sâu xa nhất của nhân dân lao động, ngày nay đã trở thành hiện thực trên một nửa nước ta cũng như nó đã trở thành hiện thực đối với một phần ba nhân loại” như trong Diễn văn của đồng chí Lê Duẩn trong buổi lễ mừng Chiến thắng vào ngày 15 tháng 5 năm 1975 tại Hà Nội đã khẳng định.

Trong không khí hào hùng của ngày toàn thắng - Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, chúng ta xúc động, lòng biết ơn công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và rất vinh dự, tự hào vì đã hiện thực hóa lời Người căn dặn trong Di chúc: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam - Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc”.

Trung tá, TS HÀ SƠN THÁI (Học viện Chính trị)