image banner
Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Thông tư quy định gồm 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí. Ở mỗi tiêu chí được đánh giá ở 3 mức độ Đạt, khá, tốt. Cách xếp loại kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Thông tư quy định gồm 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí. Ở mỗi tiêu chí được đánh giá ở 3 mức độ Đạt, khá, tốt. Cách xếp loại kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Tải về